G-JNQN4BECGS
top of page
YukiFix 6สาขาทั่งกรุงเทพที่ให้บริการซ่อมapple watch
ตรวจเช็คอาการเสียและประเมินอาการซ่อมฟรีได้ที่YukiFix

Our Services

Special service is our mission.

smartphone broken
smartphone broken
smartphone break

Which service do you need?

so much more than cell phone repair

ไอค่อนโทรศัพท์มือถือ
ไอค่อนโทรศัพท์มือถือ
ไอค่อนโทรศัพท์มือถือ
ไอค่อนโทรศัพท์มือถือ

YUKIFIX

Why Choose Us.

What People Say About Us

-มีรับประกันงานซ่อมสูงสุด 1 ปี

-มีรับประสบการณ์งานซ่อมมือถือนานกว่า 10 ปี

-มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมหน้าจอมือถือ

-เครื่องมือมาตรฐานโรงงาน

-คัดสรรอะไหล่คุณภาพสูงเท่านั้น

-บริการรวดเร็ว รอรับได้เลย

-ไม่ต้องสำรองข้อมูล

bottom of page